Obrazek clanku

Modernizace bezdrátových rozhlasů

Během měsíce září roku 2023 jsme prostřednictvím dotace od Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka zmodernizovali bezdrátový rozhlas v obci. Jednalo se o výměnu 43 hlásičů, 110 reproduktorů včetně vysílací antény a rozhlasové ústředny na obecním úřadě. Montáž provedla firma EMPEMONT, s.r.o., Valašské Meziříčí.

Rekonstrukce veřejného osvětlení a sítí NN – III. etapa

V letech 2022 - 2024 proběhla třetí a poslední etapa rekonstrukce venkovního vedení nízkého napětí (NN) a veřejného osvětlení. Tato část je nejrozsáhlejší. Začíná od základní školy k čističce odpadních vod na Velké straně a od kapličky k Jílkovým na Malé straně.

Obrazek clanku

Rekonstrukce veřejného osvětlení a sítí NN – II. etapa

Během měsíce března 2021 začala firma VČE – montáže, a.s., Pardubice, středisko Litomyšl, realizovat II. etapu rekonstrukce venkovního vedení nízkého napětí v naší obci od 5 Šprojcarových přes točnu autobusu až k horní prodejně potravin COOP družstva HB. Tato etapa byla dokončena v říjnu.

Obrazek clanku

Opěrná zeď a rozšíření komunikace u Skalky

DS Delta, s.r.o. zhotovila opravu opěrné zdi včetně rozšíření místní komunikace a zhotovení parkovacích míst u objektu Skalka v Lubné. Opěrná zeď byla posunuta do části odkoupené zahrady pana V. Rensy.

Obrazek clanku

Rekonstrukce veřejného osvětlení a sítí NN – I. etapa

Během letních prázdnin začala firma VČE – montáže, a.s., Pardubice, středisko Litomyšl, realizovat plánovanou 1. etapu rekonstrukce venkovního vedení nízkého napětí v naší obci, kdy stávající venkovní vedení nízkého napětí bylo nahrazeno kabelovým vedením.

Obrazek clanku

Rekonstrukce v MŠ

Jedná se o komplexní opravu prostor I. pavilonu mateřské školy - hygienického zařízení dětí a personálu, včetně opravy kuchyňky a přilehlých technických prostor, hrací prostor, svačinový prostor a šatny.

Obrazek clanku

Stavební lokalita „U Bramborárny“

V roce 2017 jsme realizovali výstavbu inženýrských sítí, chodníků a komunikace pro stavební pozemky U Bramborárny. Práce byly zahájeny v červenci tohoto roku. Jednalo se o zhotovení vodovodního řadu, kanalizace splaškové a dešťové vody se vsakem, kabelového rozvodu elektrické energie, středotlakého plynovodu, veřejného osvětlení, dále chodníku s parkovacími místy a místní komunikace ke stavebním pozemkům.

Obrazek clanku

Modernizace učeben na 2. stupni ZŠ

Zastupitelé obce Lubná již na prosincovém zasedání rozhodli o zřízení jazykové učebny v ZŠ Lubná v učebně hudební výchovy. S úklidem učebny se začalo v měsíci únoru 2017, kdy školnice paní L. Jánová s žáky a zaměstnanci obce vyklidili lavice, stoly a skříně a připravili učebnu k její přestavbě.

Obrazek clanku

Zateplení budovy ZŠ

Naší největší letošní akcí bylo zateplení budovy základní školy. Jednalo se o stavební úpravy stanovené energetickým auditem. Naším cílem byla úspora energie pro vytápění objektu, tím snížení nákladů na topení a zároveň zlepšení vlastního provozu celého objektu.

Obrazek clanku

Zateplení budovy OÚ

Naší největší podzimní akcí roku 2014 bylo zateplení budovy obecního úřadu. Jednalo se o stavební úpravy stanovené energetickým auditem, které zahrnovaly výměnu nevyhovujících venkovních otvorových prvků (okna, dveře) a zateplení obvodového pláště budovy zateplovacím systémem 7 na bázi minerální plsti.

Obrazek clanku

Rekonstrukce letního areálu

Ve zmodernizovaném areálu je k dispozici zastřešené pódium se dvěma  šatnami pro účinkující včetně vlastní toalety, betonový parket, zastřešené hlediště včetně laviček a stolů, zděné stánky pro občerstvení a sociální zařízení.

Obrazek clanku

Stavební lokalita „Na Zrnětín“

Naší největší plánovanou akcí v tomto roce bylo zhotovení příjezdové komunikace k nově postaveným rodinným domům na pozemcích k Zrnětínu. Než jsme mohli začít, museli jsme upravit projektovou dokumentaci na současný stav sídliště.

Obrazek clanku

Dětské hřiště za prodejnou COOP

Na základě žádosti našich maminek jsme realizovali výstavbu dětského hřiště v horní části obce. Jedná se o oplocený areál, kde jsou umístěny hrací prvky - kovová dvouhoupačka, věž, skluzavka, pískoviště se zastřešeným posezením a dvě houpadla na pružině.

Obrazek clanku

Fitness Lubná

Jedná se o úpravu galerie a skladovacího prostoru v objektu Skalky. Firma IZOS Lubná zhotovila požární dělicí příčku, poté byla vystěrkována betonová podlaha a položeno lino podlahářskou firmou z Poličky.

Obrazek clanku

Úprava prostranství u pomníku padlých

Jednalo se o zhotovení dvou kruhových odpočívadel s dělicí zídkou pro umístění laviček a odpadkových košů. Daný prostor je dále pohledově odcloněn od soukromých zahrad. Pomník zdůraznila kovová konstrukce (symbol vycházejícího slunce a duhy) porostlá rdesnem.

Obrazek clanku

Úprava prostranství před bytovkou

Jedná se o renovaci křížku a úpravu jeho okolí, zhotovení parkovacích míst pro osobní automobily a úpravu trojúhelníkové zelené plochy mezi komunikacemi. Renovaci křížku umělým pískovcem provedla firma Kamenosochařské práce Marie Vamberská, Pardubice.

Obrazek clanku

Revitalizace veřejného prostranství v horní části obce

Prostranství před Vraspírovými vypadalo následovně: neudržovaný pozemek, plot prorostlý keři, staré ovocné stromy a plody, které nikdo nesbíral. Z těchto důvodů zastupitelstvo obce rozhodlo, že toto prostranství upraví.

Úprava veřejného prostranství před OÚ

Stavba se prováděla na třech pozemcích, které nebyly vyňaty ze zemědělského půdního fondu. Část pozemku měl ve správě SÚS Pardubice. Současně jsme řešili výškový rozdíl stavby. Přes tyto pozemky vedly inženýrské sítě (plyn, telefon a kanalizace), od jejichž provozovatelů jsme museli získat kladné stanovisko.

Obrazek clanku

Dětské hřiště v MŠ

Dětské hřiště na zahradě mateřské školy již nevyhovovalo současným předpisům z hlediska bezpečnosti. Stávající kovové konstrukce bez řízených dopadových ploch se v tamější době již nesměla používat, proto zastupitelstvo obce rozhodlo o výměně těchto prvků s využitím státní dotace.

Obrazek clanku

Dům s pečovatelskou službou

Myšlenka pro vybudování této instituce se rodila postupně. Po tři roky do Lubné jezdila komise soutěže Vesnice roku, která hodnotila vzhled obce. Ta kritizovala staré, neudržované budovy čp. 26 a čp. 17, které hyzdily vzhled obce. Poté následovala zdlouhavá jednání s vlastníkem za pomoci stavebního úřadu.