Obrazek clanku

Pedologická charakteristika

Východní část katastru obce pokrývají kambizemě (nejrozšířenější půdní typ na území ČR; s nadmořskou výškou roste obsah humusu a zvyšuje se kyprost), tato část je zemědělsky obhospodařována.

Obrazek clanku

Klimatické podmínky

Z klimatologického hlediska katastr obce Lubná spadá do tří oblastí, jejichž hranice v podstatě kopírují hranice geomorfologických okrsků. 

Obrazek clanku

Hydrologické poměry

Zastavěnou částí obce Lubná protéká Lubenský potok pramenící v Lubenských pasekách, který se v Horním Újezdě vlévá do Desné. V Lubenském lese pramení Desná, na které leží dva rybníky – Zimka a nový rybník.

Obrazek clanku

Geologická charakteristika

Katastr obce Lubná se rozprostírá na rozhraní České křídové pánve a Středočeské oblasti (viz přiložené foto). 

Obrazek clanku

Geomorfologické poměry

Nejvyšším bodem Lubné je vrch Skalka (699 m n. m.). Nejnižším bodem je výtok Lubenského potoka z obce (432 m n. m.). Na katastru obce se nacházejí svahy orientované na východ a západ, které jsou velmi mírné. 

Fytogeografická charakteristika

Do katastru obce Lubná zasahují fytogeografické jednotky 67 Českomoravská vrchovina a 63e Poličsko, obě spadají do oblasti mezofytika, tedy oblastí představující přechod mezi teplomilnou a chladnomilnou květenou.

Potencinální přirozená vegetace

Na katastru obce Lubná se rozprostírají dvě mapovací jednotky potencionální přirozené vegetace. Většinu území pokrývá bučina s kyčelnicí devítilistou Dentario enneaphylli-Fagetum. Do západního výběžku studovaného území zasahuje biková bučina Luzulo-Fagetum.