znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

Poplatek za svoz odpadů v roce 2016

Zastupitelstvo obce Lubná na svém zasedání dne 22. 12. 2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku pro rok 2016 činí 550 Kč na osobu. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2016. Poplatek byl snížen o 30 Kč, a to díky většímu zájmu spoluobčanů o třídění odpadů. V roce 2015 jsme rozšířili počet sběrných míst a kontejnerů (plast, papír a sklo) a tím se zvýšilo třídění i v dalších částech Lubné včetně sběrného dvora... Poplatníkem je fyzická osoba:
- která má v obci trvalý pobyt,
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo   přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
- která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Od poplatku je ze zákona osvobozena fyzická osoba, která je:
- umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
- jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 

Od poplatku se dále osvobozuje poplatník s pobytem v obci, který:
- v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše tří let věku,
- je ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby,
- má současně na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
  rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
- je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti,
- se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržuje v zahraničí,
- je přihlášený k pobytu na ohlašovně obecního úřadu,
- má zahájeno exekuční řízení.
   
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit nárok na osvobození od poplatku. V případě požadavku osvobození třetího dítěte z důvodu nezaopatřenosti je nutné doložit důvod osvobození, a to u všech nezaopatřených dětí, které ukončily základní školu, a poplatník u nich žádá osvobození od poplatku. Přiznání k poplatku pro rok 2016 obdržíte poštou koncem února nebo bude je stažení na adrese www.lubna.cz/formulare-ou/.


Poplatek můžete zaplatit bankovním převodem na účet č. 163022087/0300, variabilní symbol 1340 + číslo popisné. Zaplatit lze také hotově v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu nebo složenkou. Splatnost poplatku je od 1. 3. do 31. 3. 2016. Pokud celková výše poplatku přesáhne částku 1 650 Kč, může být tato uhrazena ve dvou stejných částkách, které jsou splatné v termínech do 31. března a do 30. června příslušného kalendářního roku.

autor: Obec Lubná | 09.02.2016  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 2415x


Další články z kategorie Upozornění:

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace
Poplatky v roce 2024
CETIN - optická přípojka

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Chceme zviditelnit místní podnikatele a firmy
Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II
Potřebujete se zbavit trávy, listí, větví či dalšího zeleného odpadu ze zahrad?
Kontaktní místo ČEZ Prodej, a.s. - pobočka pošta Svitavy 2
Poplatky v roce 2023
Datové schránky od 1.1.2023
Od 26.7.2008: 2640767 návštěv, celkem: 2649330, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti