Fytogeografická charakteristika

Do katastru obce Lubná zasahují fytogeografické jednotky 67 Českomoravská vrchovina a 63e Poličsko, obě spadají do oblasti mezofytika, tedy oblastí představující přechod mezi teplomilnou a chladnomilnou květenou.

Fytogeografický podokres Poličsko je součástí rozsáhlého fytochorionu Českomoravské mezihoří. Jedná se o území s převážně druhohorními sedimenty (slínovce, pískovce). Významným prvkem jsou západně orientované svahy. V současné době převládají v lesní vegetaci smrkové monokultury, vzácně jsou zachovány květnaté bučiny, podél vodních toků potom olšiny. Z nelesní vegetace jsou floristicky cenné trávníky svazu Bromion erecti na Čížkově louce v obci Lubná s výskytem druhů Gymnadenia conopsea, Rhinanthus alectorolophus a Scabiosa columbaria.

Západní část studovaného území pokrývá Českomoravská vrchovina, nejrozsáhlejší fytogeografický okres České republiky. Západně od vrchu Skalka se nachází oreofytikum Žďárských vrchů. Převažuje mírně zvlněný reliéf s častými nevýraznými vrcholy. Ve studovaném území převažují kulturní lesy s převahou smrku, vyskytují se zde však i fragmenty květnatých bučin na Lubenských kopcích a kolem rybníka Zimka. Z fytogeografického hlediska je zajímavá lokalita Lubenský les s výskytem řady mezních prvků. Z horských druhů zde rostou třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) a kozlík výběžkatý (Valeriana excelsa). V blízkosti rybníka Zimka rostou horské druhy žebrovice různolistá (Blechnum spicant), zimolez černý (Lonicera nigra) a růže převislá (Rosa pendolina). Fytogeograficky nejzajímavější jsou izolované výskyty horských druhů Homogyne alpina a Veratrum album subsp. Lobelianum v Lubenském lese. Na východní hranici svého areálu roste v Lubenském lese subatlantský druh mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium). Mezními prvky Lubenského lesa, které zde mají naopak západní hranici areálu, jsou ostřice převislá (Carex pendula), pcháč potoční (Cirsium rivulare) a kakost hnědočervený (Geranium phaeum).

Zdroj: Lustyk P., Košnar J., Novák J. & Peterka T. (2018): Informační materiál pro účastníky floristického kurzu České botanické společnosti v Poličce ve dnech 8. 7.–14. 7. 2018. – Východočes. Bot. Zpravodaj 20:1–51.

Novák P. (2010): Potvrzení výskytu podbělice alpské (Homogyne alpina) na Litomyšlsku. – Východočes. Sborn. Přírod. – Pr. a Stud. 17: 165–167.

Novák P. & Roleček J. (2011): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. – Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Litomyšl, 11: 164–211.

Novák P. & Laška V. (2020): Veratrum album subsp. lobelianum. – In. Lustyk P. & Doležal J., Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae, XVIII, Zprávy Čes. Bot. Společ. 55: 130–131.

autor: Martin Břeň | 09.10.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 102x