dalsi
Kronika p. Kopeckého - Jarmarky, pohromy, sucha, stromy (1960 - 2005) - 1.strana