Socha Svaté Trojice

Socha stojí u cesty vedoucí z Lubné do obce Široký Důl.

Celý objekt je vyroben z pískovce. Základnu mu tvoří zřejmě kamenný podstavec čtvercového půdorysu. Na něj nasedají dva kvádry, které se postupně o několik centimetrů zužují. Přecházejí v další blok, na jehož přední straně je umístěno okénko s reliéfně zdobenými okraji. V něm se nachází text ve znění: „To jsou, kteří svědectví vydávají na nebi, Otec, Slovo a Duch svatý a ti tři jedno jsou. I Jan 5.7“ Dále následuje hranol. Na jeho čelní straně se nalézá lomený oblouk s reliéfem znázorňujícím Pannu Marii. Nad obloukem je nápis: „Sv. Maria, oroduj za nás.“ Na boční straně vpravo je umístěn také lomený oblouk s hautreliéfem. Zpodobňuje svatého Františka. Kolem jeho hlavy je napsáno: „Sv. Františku, oroduj za nás.“ Na zadní ploše hranolu je zaznamenáno: „Ke cti a chvále nejsvětější Trojice postavili manželé František a Rosalie Fliedrovi čp. 105 L.P. 1889.“ Další strana se skládá opět z lomeného oblouku. V něm se nalézá hluboký reliéf, tentokrát znázorňující svatou Rozálii.  V horní části se píše: „Sv. Rosálie, oroduj za nás.“ Poté je hranol oddělen od horní části profilovaným páskem. Další úsek objektu je feston se stylizovanými květy. Nad ním se nachází rostlinný reliéf zakončený volutou, ta částečně kopíruje tvar festonu. Dalším prvkem je profilovaná římsa. Nad ní se nalézá už vlastní sousoší. To zobrazuje dvě postavy sedící na oblaku, na jehož hranách jsou umístěny hlavy andělíčků natřené zlatou barvou.  Postava napravo je Bůh Otec, znázorněn jako starší muž s plnovousem zahalený v plášti. V ruce drží žezlo. Po jeho pravici sedí Bůh Syn, mladý muž s dlouhými vlasy a vousy, držící v jedné ruce kříž. Druhou ruku má přiloženou u srdce. U nohou obou osob se nachází holubice natřená zlatou barvou. Ta symbolizuje Ducha svatého.

Znázornění Svaté Trojice se opírá o učení katolické církve o trojjedinosti křesťanského Boha - Otce, Syna a Ducha svatého. Církev se odvolává na evangelium podle Matouše. Další zpodobnění je odvozeno z Apoštolského vyznání víry, ukazuje Krista, který sedí po pravici Boha Otce a holubice se vznáší mezi nimi. [1] 

Hluboký reliéf na čelní ploše je tvořen zobrazením ženy zahalené v plášti. Její identitu prozrazuje nápis, jde o Pannu Marii. Podle dalších atributů lze poznat, že se jedná o Pannu Marii Lurdskou, protože má kolem pasu šerpu, v jedné ruce drží růženec a na nohou má růže. [2] 

Následující reliéf je postava svatého Františka z Assisi, světec byl zakladatel františkánského řádu a žil v Itálii ve 13. století. Po tom, co poznal křesťanství, se zřekl zhýralého života, rozhodl se dobrovolnou chudobou následovat Krista. [3] Zde je znázorněn jako chudý mnich v řeholním rouchu držící v ruce krucifix a srdce má probodené šípem. Kříž je symbolem Kristovy oběti a křesťanství, srdce symbolem posvátné lásky. [4] 

Poslední světicí je svatá Rozálie. Ta je zobrazena jako žena v dlouhých šatech, kolem pasu má šerpu, v jedné ruce drží lebku symbolizující pomíjivost pozemského života. Ve druhé ruce třímá kříž. Rozálie žila ve 12. století na Sicílii. Jako dvorní dáma na královském dvoře nebyla šťastná, proto se uchýlila do pustiny a žila jako poustevnice. [5] 

Dle výpovědi Josefa Flídra, která je uvedena v Kronice Kopeckého, byla socha zhotovena na přání Františka Flídra z čp. 105, který použil tohoto prostředku jako poděkování za uzdravení. Tato socha dostala fundaci 2000 zlatých. Obnovována byla v letech 1903 a 1932. V tomto roce obnova stála 14 000 Kčs. Poslední oprava sochy je datována k roku 2003. Tehdy proběhla celková rekonstrukce. [6] 

[1] J. Hall, Slovník námětů a symbolů, s. 450; [2] Vyložení symbolů s. 19; [3] V. Remešová, Ikonografie a atributy, s. 22; [4] J. Hall, Slovník námětů a symbolů, s. 238, 426; [5] Křesťanské nebe, s. 95; [6] Kronika J. Kopeckého

11.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 48x


Fotografie ke článku: