Potencinální přirozená vegetace

Na katastru obce Lubná se rozprostírají dvě mapovací jednotky potencionální přirozené vegetace. Většinu území pokrývá bučina s kyčelnicí devítilistou Dentario enneaphylli-Fagetum. Do západního výběžku studovaného území zasahuje biková bučina Luzulo-Fagetum.

Bučina s kyčelnicí devítilistou je rozšířena převážně v nadmořských výškách 500–1000 m, ale může sestupovat i pod 400 m. V České republice se vyskytuje ve vyšších pohořích České vysočiny a Západních Karpat. Z pohledu strukturálního složení je tvořena stromovým a bylinným patrem, chybí nebo jen fragmentárně je vyvinuto keřové a mechové patro. Ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica) s příměsí jedle bělokoré (Abies alba), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a smrku ztepilého (Picea abies), který je ve vyšších polohách pravděpodobně původní. V bylinném patře dominují svízel vonný (Galium odoratum), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), starček vejčitý pravý (Senecio ovatus subsp. ovatus), violka lesní (Viola reichenbachiana) a mléčka zední (Mycelis muralis).

Biková bučina je mapována na minerálně chudších půdách v nižších polohách ve Středočeské pahorkatině, na Českomoravské vrchovině, Brněnské vrchovině atd. Vegetaci tvoří pouze stromové a bylinné patro. Stromové patro se vyznačuje převahou buku lesního (Fagus sylvatica) s příměsí dubu zimního a řídčeji i dubu letního (Quercus petraea, Q. robur). Případné keřové patro vzniká jen zmlazením buku. V bylinném patře jsou zastoupeny bika bělavá (Luzula luzuloides), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), jestřábník zední (Hieracium murorum), lipnice hajní (Poa nemoralis) a metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa).

Zdroj: BÚ AV ČR [online]: Potenciální přirozená vegetace. Dostupné z: https://gis.cenia.cz/geoserver/potencialni_prirozena_vegetace/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Národní geoportál INSPIRE [online]: Mapy – Prohlížení. Dostupné z: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map;jsessionid=A60BE87522499664605065E1251EA30A.

Neuhäuslová Z., Blažková D., Grulich V., Husová M., Chytrý M., Jeník J., Jirásek J., Kolbek J., Kropáč Z., Ložek V., Moravec J., Prach K., Rybníček K., Rybníčková E. & Sádlo J. (1998): Mapa potencionální přirozené České republiky. – Academia, Praha.

autor: Martin Břeň | 09.10.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 47x